บันทึกการทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ ๒๔๗๕ การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม ยาสุกิจิ ยาตาเบ

ISBN:

Published: June 2014

Paperback

136 pages


Description

บันทึกการทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ ๒๔๗๕ การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม  by  ยาสุกิจิ ยาตาเบ

บันทึกการทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ ๒๔๗๕ การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม by ยาสุกิจิ ยาตาเบ
June 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 136 pages | ISBN: | 8.22 Mb

ยาสุกิติ ยาตาเบ ชาวญีปุนผูเปนอัครราชทูตในประเทศสยาม ทานไดบันทึกเหตุการณในชวงพ.ศ.2475 ซึงเปนชวงเวลาทีกำลังปฏิบัติราชการทูตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลทีผูเขียนไดประสบมาดวยตนเองหลายเรือง พรอมทังเปนขอมูลเชิงลึกเปนพิเศษเนืองจากทานทูตมีความสัมพันธอันดีกับชนชัMoreยาสุกิติ ยาตาเบ ชาวญี่ปุ่นผู้เป็นอัครราชทูตในประเทศสยาม ท่านได้บันทึกเหตุการณ์ในช่วงพ.ศ.2475 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังปฏิบัติราชการทูตข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนได้ประสบมาด้วยตนเองหลายเรื่อง พร้อมทั้งเป็นข้อมูลเชิงลึกเป็นพิเศษเนื่องจากท่านทูตมีความสัมพันธ์อันดีกับชนชั้นนำในสยาม มีการบรรยายในภาพรวมทั้งเหตุการณ์ก่อนการปฏิวัติ สัญญาณเตือน ช่วงเวลาโกลาหลในการปฏิวัติ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนตามมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองหนังสือเล่มนี้นำเสนอจากมุมมองที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนกลางที่มิใช่ฝ่ายอนุรักษ์นิยม หรือฝ่ายหัวก้าวหน้า ซึ่งจะมีทั้งข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์เรื่องต่างๆ ไปด้วยEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บันทึกการทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ ๒๔๗๕ การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม":


chambresairial.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us